Városközponti Óvoda bemutatkozása
Kezdőlap / Hírek / Közérdekű / Városközponti Óvoda bemutatkozása

Városközponti Óvoda bemutatkozása

„Minden gyermek egy-egy csoda és

a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie”

A Városközponti Óvoda Pécs tágabb értelemben vett belvárosi részén 6 épületben, 28 csoporttal működő intézmény. A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia arra, hogy elégedettséget kiváltó működést biztosítsanak az intézményükbe járó gyermekek és partnereik számára.

Mit nyújt a Városközponti Óvoda a családoknak, gyermekeknek?

 • Az óvoda minden tekintetben a gyermekek érdekeit képviseli
 • Nyitottság a szülők felé– betekintés az óvoda életébe, igényes, tartalmas közösségi programok, kulturális rendezvények szervezésével, társadalmi felelősségvállalással
 • Nyugodt, derűs, bizalommal és szeretettel teli légkört
 • A pedagógusokat, pedagógiai munkát segítőket elfogadó attitűd jellemzi.
 • A gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztését
 • Figyelembe veszik a gyermekek egyéniségét, fejlődési ütemét, érdeklődését, tevékenység iránti vágyát.
 • Kiemelten kezelik a gyermekek elsődleges pszichikus szükségletét, a JÁTÉKOT.
 • A nevelőmunka során hangsúlyosan jelenik meg a fenntarthatóság pedagógiája, a környezettudatos magatartásformák megalapozása, alakítása.
 • Biztonságos, tiszta, esztétikus környezetet
 • Iskolai életmódra való felkészítést, a gyermekek óvodából általános iskolába való sikeres átmenetének segítését.
 • Nevelési időn túli játékos, fejlesztő szolgáltatások szervezése.
 • Családok-óvoda szoros együttműködését
 • Örömteli gyermekkort

Az óvoda értékrendjének, a tagintézmények egyéni arculatának, sokszínűségének bővebb megismerését segíti a korszerű honlap. Az óvodai beiratkozás előtti betekintési lehetőségről, nyílt napok időpontjáról és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról is itt informálódhatnak az érdeklődő szülők.

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA SZÉKHELY INTÉZMÉNYE – A BUDAI OVI

 • A Városközponti Óvoda az a hely, ahol jó lenni és ahol jó játszani, ahol a gyermekekre naponta élményteli, változatos programok várnak.
 • Óvodai nevelésük célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 • Gyermekközpontú, élménygazdag játéksziget, ahol   minden kisgyermeket megismételhetetlen csodaként fogadnak el. Az egyéni bánásmód figyelembevételével, differenciált fejlődéssel, -fejlesztéssel, önfeledt játékkal biztosítják a tevékenység örömének átélését, mely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik.
 • Segítik őket abban, amiben aktívak, érdeklődőek, kezdeményezőek.
 • Lehetőséget biztosítanak az önálló felfedező tanulásra, a kapcsolatépítő kommunikáció gyakorlására, az érzelmek megértésére, kifejezésére.
 • Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus segíti helyben pedagógusok szakmai munkáját, a gyermekek harmonikus fejlődését.
 • Fokozott figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére, felzárkóztatására, feladatunknak tartják a tehetséggondozást is. (Hangyaboly szociális kompetenciát fejlesztő csoportfoglalkozások, Össz-Hang tehetség műhely, EgyMással Másként- Integrált Tehetség Bontogató Program)
 • Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkoznak a szülőkkel, az elvárásaikkal.
 • Nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásra, testedzésre, melyre az udvaron és jól felszerelt tornatermükben megfelelő mozgástér áll rendelkezésre a gyermekek számára. Udvaron folyamatos élményt biztosító mozgásfejlesztő eszközök széles kínálata minden évszakban lehetőséget nyújt a szabad levegőn való tartózkodás megszerettetésére, edzésre, természetes mozgásigényük kielégítésére. Mindennapos mozgás mellett lehetőségük van a gyermekeknek a Mozgáskotta módszerben, úszástanulásban, PVSK Ovi-Sport Programban, Bozsik fociban is kipróbálni magukat.
 • A csoportszobák tágasak, világosak, ízléses berendezésük hangulatáért kreatív dolgozóik felelnek. Biztosított az óvodás korú gyermek számára a legkedvezőbb- és legfejlesztőbb környezet sok szabad játékkal, tapasztalat- és élményszerzéssel, széleskörű ismeretnyújtással, sokféle változatos tevékenység közben.
 • Zöld Óvodaként udvaruk sok megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőséget nyújt a gyermekeknek. Tágas, zöld területek, lombos fák, virágoskertek állandó lakhelye madárnak, bogárnak. Az első tavaszi virág megjelenésétől az utolsó levél lehullásáig minden nap, időről-időre felfedezhetnek valami újat. A felfedezés örömét átélve ismerkedhetnek a természeti-környezetvédelmi értékekkel. Az általuk nevelt gyermekekben megalapozzák a természet szeretetét, a természet tisztaságának, szépségének védelmét, a környezettudatos magatartást. A környezettudatos életmódra nevelés napi tevékenységeinkben is megjelenik és egész óvodai életünket áthatja.
 • Pozitív pszichológia alapvetéseit a Boldog Óvoda és a Boldogságóra Program által közvetítik a gyermekek és a szülők felé. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztésére, a szociális kompetenciák erősítésére, melyben segítségünkre van az óvodapszichológus is.
 • Biztonságos Óvoda cím elnyerésével közlekedésbiztonsági ismereteket tanítanak játékosan a gyermekeknek. Céljuk a közlekedési kultúra és magatartás kialakítása, a közlekedéshez kapcsolódó képességek fejlesztése.
 • Óvoda-iskola átmenetet könnyítő programjukat a gyógypedagógusok, óvodapszichológus, fejlesztő pedagógus és tanító végzettséggel rendelkező kolléganőkkel állították össze. Nagy hangsúlyt fektetve az alap kultúrtechnikák elsajátításához szükséges tanulási képességek fejlesztésére. A programon belül kiemelten kezelik a mozgásfejlesztést, grafomotorikus képességek fejlesztését, anyanyelvi fejlesztést, társas kapcsolatok és az együttműködési készség fejlesztését
 • PTE Partnerintézményeként nevelőtestületük célja, hogy az értékeket, innovációs tevékenységet bemutató, szakmai tapasztalatokat átadó tudásmegosztás valósuljon meg az óvodában. Gyakorlati, hospitálási helyet biztosítva segítik a hallgatók képzését.
 • Ünnepeik, hagyományaik (Családi nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Óvodanyitogató, nagycsoportosok búcsúztatása. kirándulások), természeti jeles napok (Autómentes világnap, Állatok világnapja, Márton-nap, Madárkarácsony, Maci nap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja) ápolásával, a készülődés hangulatával, közös élményekkel, együtt megélt eseményekkel varázsolják színesebbé óvodai életüket.
 • Nagyon fontosnak tartják, hogy a közös tevékenységek, az együtt megélt események, élmények, tapasztalatok folyamán fejlődjön a gyerekek összetartozás érzése, a közös hagyományok, szokások mentén tanuljanak meg együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni. Integrált intézményként, befogadó óvodai nevelés során igyekeznek megismertetni, és elfogadtatni a gyerekekkel a „másság” fogalmát.
 • Szolgáltatásaik között szerepel a játékos angol foglalkozás, hittan, TSMT, OVITORNA, állatasszisztált kutyaterápia, néptánc.

ELÉRHETŐSÉG: Hirdiné Deák Diána intézményvezető, +36 30 747 0840

ELÉRH ETŐSÉG: Nádné Kresz Brigitta óvodavezető-helyettes; +36 20 398 0881

BELVÁROSI TAGÓVODA

„Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ.”  – ehhez kínálnak az óvodába járó gyermekeknek nap, mint nap képességeik fejlődéséhez próbálkozást, választási és döntési lehetőségeket, sokféle tapasztalást.

 • Az intézmény1982 óta fogad gyermekeket Pécs történelmi belvárosában védett, ideális zöld környezetben. A szinteltolásos épület hat csoportnak ad otthont, melyet életkor alapján szerveznek kis-, középső- és nagycsoportba.
 • Örökös Zöld Óvodaként fő törekvésük, hogy a gyermekek, minél több érzékszerven keresztül ismerjék meg a változó természetet.
 • A projektpedagógia elvét vallva tervezik, szervezik mindennapjaikat, ahol a tevékenységek során szerzett tapasztalatok ismeretként épülnek be a gyermekekbe, ezáltal komplexen fejlesztve képességeiket, készségeiket.
 • Nevelőmunkájukban kiemelt helyet kap a szabad JÁTÉK, a játékos cselekvéses tanulás, a terepi tapasztalás, felfedeztetés, vizsgálódás, szenzitív, kooperatív módszerekalkalmazása.
 • Fontos nevelési színterünk az udvar-óvodakert. A szinteltolásos terepviszonyok következtében olyan optimális játszókert áll a gyermekek rendelkezésére, amely napsütötte és árnyékos részekkel, füves domboldallal, virágos-, zöldséges-, fűszernövény kertekkel, valamint aszfaltozott felületekkel a tapasztalatszerzések és változatos mozgáslehetőségek színtere.
 • A bátorító, pozitív megerősítő pedagógiai attitűd érvényesítésével mindennapjaikban helyt kap a feszültségoldás, relaxáció, meditáció, a saját tapasztalatok, élmények felidézése éppúgy, mint a közös gondolkodás.
 • A társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát, a „másság” elfogadását az életben szükséges együttműködési képességkialakítása érdekében fejlesztik.
 • Ünnepek, hagyományok, programok megszervezésénél hangsúlyozzák a valódi értékek közvetítését, népi kultúrkincsünk megismertetését, átörökítését.
 • Kedvező földrajzi adottságaikat kihasználva gyakran látogatják a város kulturális-és közművelődési intézményeinek programjait.
 • Szolgáltatásaik között játékos angol foglalkozás, hittan, Bozsik foci szerepel.

ELÉRHETŐSÉG: Bácsalmásyné Vidák Ildikó intézményvezető-helyettes; +36 30 405 3469

BORNEMISSZA GERGELY UTCAI TAGÓVODA

 • Az óvoda a Mecsek nyugati oldalán található, zöld környezetben. Az udvaron tágas, gyümölcsfákkal, növényekkel beültetett terület lett kialakítva, igy az évszakok változásait is egy helyen, természetes környezetében figyelhetik meg a gyerekek. Minden korcsoport külön homokozóval, biztonságos mozgásfejlesztő fajátékokkal, udvari fejlesztő eszközökkel rendelkezik.
 • Az épület 2017-ben felújításra került.  Az így megújult épületben kialakításra került egy tornaszoba és egy kibővített fejlesztő szoba. A tágas tornateremnek köszönhetően a mozgásfejlesztések, mozgásos tevékenységek napi szinten jelen vannak a gyermekek életében. A fejlesztőszobában a logopédiai fejlesztések, játékos angol foglakozások, képességfejlesztés és tehetséggondozás valósul meg.
 • Az intézmény gyermekcentrikus, a gyermekek érdekeit, jogait és képességeik egyéni fejlesztését helyezi előtérbe. A nevelés egész folyamatában, a szeretetteljes, befogadó óvodai légkör biztosítását tartják a legfontosabb feladatuknak.
 • Céljuk: a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, egyéniségük kibontakoztatása, hogy testi- lelki és értelmi érettség terén alkalmassá váljanak az iskolai életre.
 • Kis, középső és nagycsoportban a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével történik a gyerekek mindennapi fejlesztése. A nevelés minden területén hangsúlyos a személyes példamutatás.
 • Örökös Zöld Óvodaként nevelési programjuk szerves része a környezeti nevelés és az egészséges életmódra való nevelés. A nevelőtestület elkötelezett a tudatos környezeti nevelés és szemléletformálás iránt, ennek köszönhetően a szülői és szakmai körökben még ismertebbé vált az óvoda környezeti nevelőmunkája.
 • Partnerkapcsolataikban a szülőkkel való együttműködést tartják a legfontosabbnak. Bevonják őket programjainkba, nyitottságukat közös rendezvényeikkel biztosítják. Programjaikkal változatossá, színesebbé teszik a gyermekek hétköznapjait: Bábszínház látogatás, úszás, játékos angol nyelvtanulás, hagyományok ápolása, Bozsik foci, Gyermeközösségi napok.

ELÉRHETŐSÉG: Baumann Erika tagóvoda-vezető; tel.: +36 20 412 2005

KODÁLY ZOLTÁN UTCAI TAGÓVODA

 • A tagóvoda egy zöld sziget a belváros peremén, Pécs legelső állami óvodája. 4 vegyes életkorú csoportban fogadják a gyermekeket.
 • A jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozását a játék, a mese és a mozgás nyelvén valósítják meg.
 • ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA-ként kiemelt helyet foglal el programjukban a környezetvédelem.
 • Kiváló adottságú tornatermük, udvaruk, a mozgáskotta módszer alkalmazása és a Mocorgók program mind a gyerekek mozgásfejlődését szolgálja.
 • Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, egészségmegőrzés szokásainak formálása, mozgás megszerettetése, mozgásfejlesztés mind a nevelőmunkájuk részét képezi.
 • Nevelésük a gyermekek feltétel nélküli szeretetén, elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén és a bizalmon alapul. Hisznek az egyéni sajátosságokhoz igazodó, differenciált fejlesztésben, amely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.
 • Céljuk, hogy a gyermekek minél több érzékszerven keresztül tapasztalják meg és változatos tevékenységek által komplexen ismerjék meg az “ezerarcú” természetet.
 • Sokat tartózkodnak a szabadban, teret adva a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.
 • Elegendő időt biztosítanak az életszerű, érzelmi megközelítésű, természetes élethelyzeteket teremtő szabad játékra. A társas kapcsolatok alakulását, az életben szükséges együttműködési képesség alakulását segítik.
 • Fontosnak tartjuk a család és az óvoda kapcsolatát.

KÖZTÁRSASÁG TÉRI TAGÓVODA

 • A Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája befogadó, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben, öt vegyes életkorú csoportban várja a gyermekeket.
 • Arculatukban kiemelt szerepet tölt be a szabad játék támogatása, a gyermekek komplex fejlesztése élményhez juttatással, tapasztalatszerzéssel, változatos pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, esztétikus, fenntartható környezet alakításával.
 • Örökös Zöld Óvodaként valamennyi dolgozó elkötelezett a fenntarthatóság pedagógiája iránt. A Zöld szellemiség áthatja ünnepeiket, programjaikat, jeles napjaikat, egyben a gyermekek nevelésének alappillére, életforma megalapozása, amely a családok szemléletformálását is jelenti.
 • Az óvodaudvar kialakítása és folyamatos fejlesztése lehetővé teszi a zöld tartalmak széleskörű megvalósítását virágos – és veteményeskert gondozását, komposztálást, szelektív hulladék és esővízgyűjtést. Kialakított tanösvényükrészei: madárbarát kert, fűszer-és gyógynövénykert, lepkekert, kiserdő, növénysimogató, és a tematikus forgatóoszlop, valamint a Fürkész szoba és a „Felfedezők szigete”.
 • A közelmúltban befejeződött energetikai felújítás a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósítását segíti napelemekkel, új nyílászárókkal, szabályozható fűtési rendszerrel, árnyékolástechnikával, esztétikus külső megjelenéssel.
 • Angol, hittan, balett, néptánc foglalkozások szervezésére biztosítják a lehetőséget külön szolgáltatás formájában.

ELÉRHETŐSÉG: Dr. Herendiné Hencz Adrien tagóvoda-vezető; tel.: +36 30 391 6818

MÓRICZ ZSIGMOND TÉRI TAGÓVODA

 • Az óvoda1973. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit Pécs belvárosában. Frekventált helyét tovább erősíti, hogy közlekedési csomópontok veszik körül.
 • A korai nyitással – 6,00 óra – segítik a korán munkában álló szülőket.
 • Nevelőtestületük a homogén (azonos életkorú) csoportok szervezését helyezi előtérbe.
 • Esztétikusan berendezett csoportszobáik sokféle tevékenységre adnak lehetőséget.
 • A tágas udvaron kellemes klímát biztosítanak a nagy fák, melyek árnyékában ütéscsillapítással ellátott nagymozgást fejlesztő korszerű játékok találhatóak.
 • Műfüves sportpályán ismerkedhetnek az óvodások a labdajátékokkal.
 • A közlekedési eszközök használatát biztonságosan elkülönített KRESZ pálya területén gyakorolhatják a gyerekek.
 • Fontosnak tartják, hogy a gyermekek minden nap elegendő időt töltsenek a szabadban mozgással.
 • Fő feladatuknak tekintik a gyermeki személyiségfejlesztést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség biztosítását.
 • Kiemelten kezelik az anyanyelvi nevelést, olvasóvá nevelést, melyhez szoros partneri kapcsolatot ápolnak a gyermekkönyvtárral.
 • 2022. szeptembertől beszéd indító programot vezetnek be szakember segítségével.
 • A gyermekek teljes körű fejlesztését – szükség esetén – fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus segíti.
 • Nagycsoportosaik minden évben részt vesznek ingyenes vízhez szoktatáson, és fociedzésen.
 • A szülők igényeinek megfelelően szerveznek idegen nyelvi, mozgásos, és zenei foglalkozásokat, valamint a hitoktatás lehetőségét is biztosítják.
 • Kihasználják a Tudásközpont, a Bóbita Bábszínház, a gyermekkönyvtár és a múzeumok adta lehetőségeket.
 • Gondot fordítanak természeti környezetünk megismerésére, megszerettetésére. Rendszeresen szerveznek kirándulásokat, részt vesznek városi szintű „zöld” rendezvényeken, támogatva a fenntarthatóságra nevelés fontosságát.

ELÉRHETŐSÉG: Meilinger Csabáné tagóvoda-vezető; tel.: +36 20 397 6137