Rokonália
Kezdőlap / Élmények / Programok, rendezvények / Rokonália

Rokonália

A Pécsbányai Kulturális Egyesület bemutatja:
ROKONÁLIA nyárköszöntő rendezvény
2022. június 25. – szombat
Pécsbányai Közösségi Ház – Pécs, Gesztenyés utca 17.

Kapunyitás: délután 14 órakor!
info:

Szakmai délelőtt (Családfa, Varázsfa – Rokonália 2022 díjátadó 10 órakor – köszöntőt mond Bogárdi Aliz, 11 órától beszélgetés a család és rokonság témakörében).

L É G V Á R , L U F I , K É Z M Ű V E S , A S Z T A L O K ,

A R C F E S T É S , T Á N C – É S S P O R T B E M U T A T Ó ,

K O N C E R T E K , Z S Á K B A M A C S K A ,

B E S Z É L G E T É S I L E H E T Ő S É G A Z Á L D O Z A T S E G Í T Ő K Ö Z P O N T

M U N K A T Á R S Á V A L , P A R K I N S O N B E T E G E K E G Y E S Ü L E T E ,

T Á R S A S J Á T É K K L U B , A C C E S S B A R S I N F O P O N T , B Ü F É .


R O K O N Á L I A
2 0 2 2 . j ú n i u s 2 5 .
( s z o m b a t )
T E R V E Z E T T D É L U T Á N I P R O G R A M :
1 4 . 0 0 É R K E Z É S
1 5 . 0 0 G Y E N I S B O G L Á R K A É S A Z O R I E N T A L
F U S I O N E T T B E M U T A T Ó
1 5 . 3 0 S A S O K T A E K W O N – D O B E M U T A T Ó
1 6 . 0 0 T I L L A I T Í M E A É N E K S T Ú D I Ó
1 7 . 0 0 R Ö P P E N T Ő Z E N E K A R ” K I T A L Á L Ó S “
K O N C E R T
1 8 . 0 0 C H A C H E R O M Z E N E K A R K O N C E R T J E É S
T A N Í T V Á N Y A I K B E M U T A T K O Z Á S A
A m ű s o r v á l t o z á s j o g á t a s z e r v e z ő P B K E f e n n t a r t j a .
A p r o g r a m a T O P – 6 . 1 . 9 – 1 6 – P C 1 – 2 0 2 0 – 0 0 0 0 2
” S z o c i á l i s v á r o s r e h a b i l i t á c i ó P é c s – K e l e t e n “
c í m ű p r o j e k t k e r e t é b e n v a l ó s u l m e g .