announcement

 

Kezdőlap / Városi élet / Településképi előírások / Érvényesítési eszközök / Településképi véleményezés

Településképi véleményezés

A Polgármester a településképi rendelet 50.§-a szerint a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül településképi véleményezési eljárást folytat le az alábbi építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében:

1. A Polgármester településképi véleményét a Főépítész szakmai álláspontjára alapozza:
a) ha az építési tevékenységgel érintett objektum vagy földrészlet nem áll helyi védelem alatt, továbbá az érintett ingatlan nem érintkezik a helyi építési szabályzatban meghatározott I. rendű közlekedési célú közterülettel, és az építési tevékenység
aa) a szabályozási tervlapokon megjelölt Bf 210-es szintvonallal érintett, vagy annál magasabban elhelyezkedő telken új főépület építése vagy meglévő főépület városképi megjelenését érintő bővítése,
ab) 1000 m2-nél kisebb összes nettó szintterületű új főépület építése,
ac) meglévő főépület városképi megjelenését érintő vagy parkoló létesítési kötelezettséggel járó bővítése, mely a bővítést követően 1000 m2-nél kisebb összes nettó szintterületű,
b) ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan a helyi építési szabályzatban meghatározott I. rendű közlekedési célú közterülettel érintkezik, és az új főépület építése vagy a városképi megjelenését érintő bővítése legfeljebb 300 m2 összes nettó szintterületű.

2. A Polgármester településképi véleményét a Tervtanács véleményére alapozza:
a) helyi védelem alatt álló vagy a szabályozási tervlapon helyi védelemre javasolt építmények bővítése,
b) helyi védelem alatt álló vagy a szabályozási tervlapon jelölt, javasolt helyi értékvédelmi területen új építmény építése vagy meglévő építmény közterületről feltáruló homlokzatát érintő bővítése,
c) a helyi építési szabályzatban meghatározott I. rendű közlekedési célú közterülettel érintkező ingatlanon megvalósuló 300 m2-nél nagyobb összes nettó szintterületű új főépület építése vagy meglévő főépület városképi megjelenését érintő, 300 m2-nél nagyobb összes nettó szintterületű épületet eredményező bővítése,
d) védelem alatt nem álló területen az 1000 m2-nél nagyobb összes nettó szintterületű új építmény építése vagy meglévő építmény 1000 m2-nél nagyobb összes nettó szintterületű építményt eredményező bővítése,
e) tömbtelken megvalósuló új építmények építése,
f) a helyi építési szabályzatban meghatározott
fa) korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen (Mko) az ökológiai folyosó, természetvédelmi terület, NATURA2000, magterület, pufferterület területében megvalósuló új épület építése vagy meglévő épület parkoló létesítési kötelezettséggel járó bővítése,
fb) vegyes építési zónában található meglévő lakótelepeken úszótelek határait túllépő vagy azon kívül történő építés, valamint a 10000 m2-nél nagyobb területű telkeken megvalósuló új épületek építése,
fc) Gksz-7118X6(A) jelű sajátos építési övezet területén megvalósuló új főépület építése,
g) műemléki jelentőségű terület műemléki környezetében található a területi építészeti-műszaki tervtanács hatáskörén kívül eső új építmény építése vagy meglévő építmény közterületről feltáruló homlokzatát érintő bővítése
vonatkozásában.